Algemene voorwaarden

Afzeggen van een afspraak

Als u een afspraak wilt afzeggen, dient dit minimaal 24 uur van te voren bij de ergotherapeut te gebeuren. Dit kan telefonisch of via de mail. Mocht u niet tijdig hebben afgezegd, dan brengen wij een bedrag bij u in rekening. Voor een afspraak in de praktijk geldt een bedrag van €20, voor een afspraak op locatie (bijvoorbeeld bij u thuis of op uw werk) geldt een bedrag van €40. Deze kosten worden niet vergoed door uw verzekering.

Betalingsvoorwaarden

De praktijk hanteert de betalingsvoorwaarden zoals deze zijn opgesteld door Ergotherapie Nederland: Cliënt is voor iedere behandeling betaling verschuldigd, indien er geen vergoeding door de zorgverzekering plaats vindt. De betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Indien de betaling uitblijft, verkeert de cliënt in verzuim vanaf de 31e dag na de factuurdatum. Vanaf die datum is de ergotherapeut gerechtigd kosten in rekening te brengen en incassomaatregelen te treffen. Behandelingen die niet tijdig zijn afgezegd (minimaal 24 uur tevoren) worden gedeeltelijk in rekening gebracht. Een rekening voor niet-verschijnen wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient door de cliënt zelf betaald te worden.

Behandelduur

Tijdens de eerste afspraak, maken we een inschatting van het aantal behandelafspraken en de benodigde behandelduur per afspraak. Dit gaat in samenspraak met u en zal tijdens de behandeling geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden. Wij houden u tussentijds op de hoogte van het aantal behandeluren.

rawpixel-769305-unsplash.jpg

Privacy

Privacyverklaring: lees hier onze volledige Privacyverklaring Ergotherapie Amsterdam-Noord. De praktijk houdt zich aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Uw ergotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. In het belang van uw behandeling wordt er wel overlegd met uw verwijzer en de andere direct betrokkenen. Ook wordt er gerapporteerd aan uw verwijzer. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit tijdens uw eerste afspraak aangeven. Verdere uitwisseling van informatie zal altijd met u overlegd worden en alleen plaatsvinden wanneer u er toestemming voor geeft. Volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) moet er een dossier van de behandeling bijgehouden worden. Er geldt een verplichting om de  gegevens 15 jaar te archiveren. U heeft recht op inzage in het dossier en kunt dit ten alle tijden opvragen bij uw ergotherapeut.

Klachtenprocedure

Ergotherapie Amsterdam-Noord spant zich in om u de best mogelijke zorg te bieden. Mocht u desalniettemin niet tevreden zijn over de diensten van uw ergotherapeut, dan kunt u dit op twee manieren kenbaar maken: bij uw ergotherapeut of via de klachtenprocedure.

Via de ergotherapeut
De ergotherapeut hoort uw klacht, op- of aanmerking of tip heel graag van u. U kunt dit in een persoonlijk gesprek, via de telefoon, mail of schriftelijk aangeven. Er zal dan – indien u dit wenst – met u in gesprek gegaan worden in de hoop tot een oplossing te komen. Met uw inbreng kan de praktijk verder worden verbeterd.

Via de klachtenprocedure
Mocht u uw klacht niet aan de ergotherapeut kunnen of willen voorleggen, dan kunt u contact opnemen met het
Secretariaat Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn
Postbus 1161
 3800 BD Amersfoort
Tel.nr.: 033 421 61 89